موسسه آموزش عالي هادي http://www.hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد رضائی و استاد نظری (کاربینی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1123
قابل توجه دانشجویان استاد رضائی http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1122
قابل توجه دانشجویان استاد اکبری http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1121
قابل توجه دانشجویان استاد یوسفی http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1120
قابل توجه دانشجویان استاد عبداللهی (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1119
قابل توجه دانشجویان استاد فرجی نیا (کارورزی و پروژه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1118
قابل توجه دانشجویان استاد عاقلی (کارورزی 1 و2 ) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1115
قابل توجه دانشجویان استاد عبداللهی http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1114
قابل توجه دانشجویان استاد شیری( تغییر زمان اعتراض حضوری) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1113
قابل توجه دانشجویان استاد غریب http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1110
قابل توجه دانشجویان استا قاسم خانی ( تحویل پروژه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1106
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی اقدم (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1105
قابل توجه دانشجویان استاد اسلامی (کارورزی ) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1102
قابل توجه دانشجویان استاد ظریفیان (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1101
قابل توجه دانشجویان استاد نظری (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1100
قابل توجه دانشجویان استاد غریب (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1099
قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی (کارورزی و پروژه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1098
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (کارورزی و پروژه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1097
قابل توجه دانشجویان استاد آزاد (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1096
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی و استاد خاوری (کارورزی) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1095