موسسه آموزش عالي هادي http://www.hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد جلالی (درس تحقیق در عملیات) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1181
قابل توجه دانشجویان استاد ایوبی (عدم تشکیل کلاس) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1180
قابل توجه دانشجویان استاد عبدالهی (عدم تشکیل کلاس) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1179
قابل توجه دانشجویانی که درس طراحی الگوریتم را اخذ نموده اند http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1177
قابل توجه دانشجویان استاد نوریان (تغییر زمان درس مهندسی نرم افزار امن) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1173
قابل توجه دانشجویان استاد صدری (تغییر زمان ساعت درس برنامه سازی شبکه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1172
قابل توجه دانشجویان استاد شیری (عدم تشکیل کلاس) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1171
قابل توجه دانشجویان استاد طالبی (کارورزی و پروژه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1167
قابل توجه دانشجویان استاد یزدانی (کارورزی و پروژه) http://www.hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1166